HAKKINDA

  • ISSN:..........
  • E-ISSN:..........
  • Yayın Periyodu:
    Aralık
  • Editör:Prof. Dr. Handan DEVECİ
  • Yıl: 2019
  • Cilt: 1
  • No: 1

YUNUS EMRE’NİN “AHLAKİ GÜZELLİKLERİYLE İNSAN” GÖRÜŞÜ

ESMA KAPAN, 

Yunus Emre, yalnızca Türk tasavvuf geleneği ve Türk edebiyat tarihinde değil, tüm dünyada değer gören önemli şahsiyetlerden biridir. Bu çalışmada, büyük Türk düşünürü ve şairi Yunus Emre’nin eserlerinde yer alan insan ve insanın ahlakına dair unsurlar, bu unsurları tipik bir şekilde yansıtan bazı şiirleri seçilerek incelenmiş ve tasavvuf düşüncesi etrafında yorumlanarak açıklanmıştır. Bu kapsamda araştırma yaklaşımı olarak nitel araştırma yöntemi, veri toplama aracı olarak ise doküman analizi tekniği benimsenmiştir. Araştırmada doküman olarak Yunus Emre’nin şiirlerinin yer aldığı Memet Fuat’ın “Yunus Emre” adlı kitabıyla, Mustafa Tatcı’ nın “Yunus Emre Dîvanı” adlı eseri ele alınmıştır. Eserlerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Yunus Emre’nin insan ve insanın ahlakına dair unsurları yansıtan şiirleri yorumlanarak kodlara, kodlardan temalara, temalardan da bulgulara ulaşılmıştır. Bu doğrultuda “Yunus Emre ve Varlık Olarak İnsan” ile “Yunus Emre ve Ahlaki Davranışlar Bakımından İnsan” olmak üzere iki ana temaya ulaşılmıştır. Yunus Emre’nin şiirlerinde tüm insanlığı kucaklayan, aynı zamanda onlara doğru ahlaki davranışları öğütleyen dizeler barındırdığı görülmüştür. Araştırmada elde edilen sonuçlardan hareketle, Yunus Emre’ye ve O’nun insan olmanın gerekleri konusundaki düşüncelerine eğitim-öğretim sürecinde daha çok yer verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelime: Yunus Emre,  tasavvuf,  insan ve ahlak

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Arşiv

Makale Gönder