HAKKINDA

  • ISSN:..........
  • E-ISSN:..........
  • Yayın Periyodu:
    Aralık
  • Editör:Prof. Dr. Handan DEVECİ
  • Yıl: 2020
  • Cilt: 2
  • No: 1

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA GELİŞTİRMEK İSTEDİKLERİ İLETİŞİM BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖZDEĞERLENDİRMELERİ

MURAT BAYRAM YILAR,  MÜCAHİT AYDOĞMUŞ,  YILDIRAY KARADAĞ, 

Özet

Öğretmen ve öğrenciler arasında olumlu bir iletişimin kurulması, eğitim-öğretim faaliyetlerinin başarıya ulaşmasında son derece önemli bir konudur. Bu nedenle sınıf yönetiminin en etkili ögesi olan öğretmenin temel iletişim becerilerine sahip olması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretmen-öğrenci etkileşimi kapsamında geliştirmek istedikleri iletişim becerilerine ilişkin özdeğerlendirmelerini incelemektir. Araştırma, temel nitel araştırma desenine göre tasarlanmıştır. Araştırmanın, katılımcı grubunu Türkiye’de bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırma 47’si kadın, 11’i erkek olmak üzere toplam 58 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Katılımcılarının belirlenmesinde amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ve maksimum çeşitlilik örneklemesi birlikte kullanılmıştır. Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, betimsel analiz yaklaşımı kullanılarak çözümlenmiştir. Buna göre öğretmen adaylarının geliştirmek istedikleri iletişim becerilerine ait veriler özetlenerek yorumlanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmen adayları eğitim-öğretim ortamlarında en çok anlayışlı ve hoşgörülü olabilme, empati kurma, Türkçeyi etkin kullanma ve hitabet becerilerini geliştirmeyi istemektedirler. Bu yüzden başta “insan ilişkileri ve iletişim” dersi olmak üzere diğer uygulamalı derslerin, öğretmen adaylarının söz konusu becerilerini geliştirecek şekilde etkileşime dayalı olarak yürütülmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelime: İletişim,  iletişim becerileri,  öğretmen adayları,  öz-değerlendirme

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Arşiv

Makale Gönder