HAKKINDA

  • ISSN:..........
  • E-ISSN:..........
  • Yayın Periyodu:
    Aralık
  • Editör:Prof. Dr. Handan DEVECİ
  • Yıl: 2020
  • Cilt: 2
  • No: 1

KIRMIZI PELERİNLİ KURTÇUK HİKÂYE KİTABINDA YER ALAN DEĞERLER

Hatice YILMAZ, 

Çocuk edebiyatı çocukların duygu ve düşüncelerine yönelik hazırlanan sözlü ve yazılı eserlerdir. Çocuk edebiyatı kapsamında hazırlanan hikâye kitapları değerlerin öğretilmesinde önemli kaynaklar olarak görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, çocuk edebiyatı kitaplarından biri olan, Mehmet Güler’in yazdığı Kırmızı Pelerinli Kurtçuk hikâye kitabında değerlere yer verilme durumunu tespit etmektir. Kırmızı Pelerinli Kurtçuk hikâye kitabında yer verilen değerleri belirleye bilmek için nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Veriler içerik analizi yolu ile çözümlenmiştir. Araştırmada Kırmızı Pelerinli Kurtçuk hikâye kitabında duyarlılık, sevgi, estetik, çalışkanlık, sorumluluk, adil olma, cesaret, yardımlaşma, dürüstlük, temizlik, nazik olma, cömertlik ve bilimsellik değerinin yer aldığı bulgular elde edilmiştir. Yazarın birçok farklı değere yer verdiği saptanmıştır. Seksen sekiz sayfalık bu hikâye kitabında 13 farklı değere yer verildiği tespit edilmiştir. Yazar incelemeye aldığımız Kırmızı Pelerinli Kurtçuk hikâye kitabında en çok estetik değerini ele almıştır. Hikâye kitabının ana karakteri olan Kırmızı Pelerinli Kurtçuğa olumlu değerler yüklediği ve kazandırmaya çalıştığı edinilen bulgular arasındadır. Bu nedenle Kırmızı Pelerinli Kurtçuk hikâye kitabı ilkokul öğrencilerinin ders programları ile kazandırılması hedeflenen değerler açısından yararlanıla bilecek bir kaynak kitap olduğu söylene bilinir.

Anahtar Kelime: Çocuk edebiyatı,  değerler,  değer eğitimi,  hikâye kitapları,  Mehmet Güler.

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Arşiv

Makale Gönder