HAKKINDA

  • ISSN:..........
  • E-ISSN:..........
  • Yayın Periyodu:
    Aralık
  • Editör:Prof. Dr. Handan DEVECİ
  • Yıl: 2019
  • Cilt: 1
  • No: 1

CUMHURİYET DÖNEMİ’NDEN GÜNÜMÜZE MİLLİ EĞİTİM ŞÛRALARINDA COĞRAFYA ÖĞRETİMİ

ÖMER FARUK SÖNMEZ,  BÜLENT OMCA, 

Coğrafya, bir disiplin olarak içinde yaşadığımız Dünya'yı anlamamızı sağlar. İnsanlar sosyal olayların açıklanmasında coğrafya disiplininden de yararlanmaya çalışmışlardır.  Coğrafya insanların yaşantısında önemli yere sahip olan bir içeriğe sahiptir. Türk Milli Eğitim sisteminde coğrafyanın önemi yadsınamaz. Coğrafya eğitimi ülkemizde eğitimin önemli bir unsurudur. İnsanın hayatının her aşamasında bu denli önemli olan coğrafyanın tarihsel gelişiminin araştırılması alanyazına katkı sağlayacaktır. Coğrafyanın öğretiminin ülkemizdeki değişimlerinde Milli Eğitim Şûraları etkili olmuştur.  Bu sebepten dolayı bu çalışmada Milli Eğitim Şûralarında coğrafya öğretiminin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama süreci tamamlandıktan sonra elde edilen dokümanlarda coğrafya eğitimiyle ilgili alınan Şûra kararları, komisyon kararları ve konuşmalar tanımlanmıştır. Tanımlanan bu veriler analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda VII, X, XIII, XIV, XVI, XVIII ve XIX. Milli Eğitim Şûralarında coğrafya öğretimiyle ilgili kararlar alınmadığı belirlenmiştir. IV. Millî Eğitim Şûrasında alına kararlar doğrultusunda oluşturulan komisyonlar raporlarında coğrafya öğretimine yer vermişlerdir. İlkokul Programı Komisyonu raporunda coğrafya eğitimiyle ilgili “İlkokul ikinci devrede ayrı ayrı okutulan Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi derslerinin bir ders hâlinde ve çocuk psikolojisine göre düzenlenmesi” kararına yer verilmiştir. Bunun dışında coğrafya dersi müfredatında değişikliklere yer vermiştir. Dördüncü sınıf müfredatına “Ormanlarımız ve balıkçılık” konusunun; beşinci sınıf müfredatına “Güneş ve etrafındaki gezegenler”, “Dünya” konularının dâhil edilmesi komisyon raporlarında yer almıştır. IX. Millî Eğitim Şûrasında coğrafya eğitimiyle ilgili ilkokul ve ortaokul sosyal bilgiler programının kaynaştırılarak yeniden düzenlemesi kararı alınmıştır

Anahtar Kelime: Eleştirel düşünme,  sosyal bilgiler,  öğretmen adayları,  beceri

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Arşiv

Makale Gönder