HAKKINDA

  • ISSN:..........
  • E-ISSN:..........
  • Yayın Periyodu:
    Aralık
  • Editör:Prof. Dr. Handan DEVECİ
  • Yıl: 2020
  • Cilt: 2
  • No: 1

SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ATATÜRK ALGISI

ULKU UYAR,  Bayram TAY, 

Özet

Bu araştırma, Atatürk ve Atatürkçülük konularının öğretim sorumluluğunu üstlenecek olan sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği adaylarının Atatürk algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Kesitsel betimsel tarama modelindeki bu çalışmanın örneklemini Kırşehir Ahi Evran, Bozok, Necmettin Erbakan, Gazi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitelerinin sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği 3. ve 4. sınıfında öğrenime devam eden 795 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmen adaylarının Atatürk’e yönelik algılarını belirlemek için Dönmez ve Hamarat (2014) tarafından geliştirlen “Atatürk Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları sonucunda elde edilen sonuçlara bakıldığında Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği adaylarının Atatürk’e yönelik algı düzeyleri ortalamasının “oldukça” boyutunda ve aritmetik ortalamasının 4.12 olduğu tespit edilmiştir. Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği adaylarının Atatürk’e yönelik algı düzeylerinin belirlendiği çalışmada kullanılan veri toplama aracındaki 32 sorudan 15’ine öğretmen adaylarının “tamamen” boyutunda cevap verdikleri, 17 soruya da “oldukça” boyutunda cevap verdikleri anlaşılmaktadır. İstatistiksel olarak, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği adaylarının Atatürk algılarının; olumlu düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği adaylarının Atatürk algılarının cinsiyet ve devam edilen anabilimdalına göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği adaylarının Atatürk algılarının sınıf düzeylerine göre farklılaştığı ve bu farkın 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları lehine olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelime: Atatürk,  Atatürk algısı,  sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği adayları.

Tam Metin (PDF) Kaynakça


Arşiv

Makale Gönder